Metody nauczania

KALENDARIUM

Metody nauczania

Atmosfera i duch szkoły
Działalność wychowawcza szkoły opiera się na antropologii chrześcijańskiej. Chrześcijańska formacja pomaga uczniom rozwijać dobre nawyki postępowania i zdobywać cnoty, dzięki którym mogą dokonywać dobrych wyborów. W szkołach oferuje się rodzicom i uczniom formację i opiekę duchową, które oparte są o prawdy wiary katolickiej. Korzystanie z formacji jest dobrowolne – zgodnie z zasadą poszanowania wolności sumienia.

Edukacja spersonalizowana
U podstaw modelu edukacyjnego przyjętego przez szkołę znajduje się podmiotowe traktowanie ucznia jako niepowtarzalnej osoby – tzw. edukacja spersonalizowana. Główną zasadą tego unikatowego w skali naszego kraju modelu jest rozpoznanie oraz pełne i harmonijne wykorzystanie potencjału rozwojowego młodego człowieka w odniesieniu do sfery jego woli, rozumu, ciała, ducha oraz uczuć.

W praktyce polega to na funkcjonowaniu w szkole instytucji tzw. tutoringu. Każda rodzina ma opiekuna, z którym opracowuje się plan osobistego rozwoju dziecka. Regularne spotkania rodziców z tutorem w ciągu roku szkolnego mające na celu omówienie postępów dziecka, pomagają w osiągnięciu pełni jego możliwości. Istotnym elementem programu jest całoroczna praca nad nawykami, takimi jak np. porządek, hojność, wdzięczność, sprawiedliwość, przyjaźń, solidarność, szczerość, radość. Ponadto od każdego wychowawcy wymaga się nie tylko wysokiej wiedzy merytorycznej, ale również kompetencji osobowościowych.

Kluczem do sukcesu w całym procesie edukacji ucznia jest właśnie ścisła współpraca między rodzicami i opiekunem. Szczera i otwarta wymiana informacji pozwala na koordynację działań wychowawczych między domem i szkołą, co w skuteczny sposób przyczynia się do dostosowania programu wychowawczego wobec możliwości ucznia. W tym modelu edukacyjnym szkoła rozumiana jest jako placówka wspierająca rodziców w wychowaniu. Szkoła nie rości sobie wyłącznego prawa do odpowiedzialności za całokształt rozwoju dziecka, uznając, że jest to niezbywalne zadanie rodziny. Rodzice mogą korzystać z wykładów i warsztatów organizowanych przez szkołę, które mają na celu pomoc w bardzo konkretnych sytuacjach wychowawczych.

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć
Konsekwencją spersonalizowanego podejścia do osoby jest również wybór takiego sposobu funkcjonowania szkoły, aby był on dostosowany do potrzeb właściwych dla harmonijnego rozwoju chłopców i dziewcząt. W oparciu o solidne podstawy naukowe, wieloletnie doświadczenie ponad 500 szkół na całym świecie i kilkunastu w całej Polsce realizujemy program edukacji zróżnicowanej uwzględniający różnice w rozwoju chłopców i dziewcząt. Pozwala to na wykorzystanie metodologii wychowawczej sprzyjającej w pełni indywidualnemu rozwojowi talentów.

Doświadczenia pedagogiczne na całym świecie coraz wyraźniej pokazują, że edukacja zróżnicowana ze względu na płeć przynosi bardzo dobre rezultaty. Najlepsze wyniki osiągają szkoły, gdzie chłopcy i dziewczynki uczą się osobno. Pod ich wpływem np. w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto wprowadzanie edukacji zróżnicowanej do niektórych szkół publicznych. Badania przeprowadzone przez prof. Corneliusa Riordana wykazały, że dzieci z tego typu szkół, choć pochodzą z najbiedniejszych dzielnic i z rodzin o bardzo niskich dochodach, już pod koniec trzeciej klasy mają wyniki lepsze niż norma krajowa.

W edukacji tego rodzaju rozdzielenie osób różnej płci, staje się jednym z najskuteczniejszych środków zmniejszających przemoc oraz budujących atmosferę sprzyjającą przekazywaniu wiedzy i pozytywnych nawyków społecznych. Naturalne różnice między chłopcami i dziewczynkami bardzo rzutują na sposób przyswajania przez nich wiedzy, pracę w grupie, wzajemną komunikację. Dzięki edukacji zróżnicowanej ze względu na płeć można precyzyjniej dobierać narzędzia edukacyjne i skuteczniej pomagać dziecku w rozwijaniu własnych uzdolnień i pasji.

Edukacja językowa – elementy glottodydaktyki
To innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania. Metoda ta pozwala inaczej spojrzeć na wychowanie i nauczanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Wszystkie zadania z glotto wpływają na wszechstronny rozwój dziecka. Metoda ta umożliwia ponadto indywidualną pracę z każdym dzieckiem wg jego możliwości i umiejętności. Praca z grupą dzieci przebiega wielopoziomowo. Kolejne etapy nauki dziecko osiąga we własnym tempie. W metodzie tej to nauczyciel podąża za dzieckiem, a nie odwrotnie.

Glottodydaktyka wpisuje się również w ogólnie pojętą metodykę, dydaktykę oraz psychologię nauki języków obcych, a także w pedagogikę specjalną, logopedię i inne dziedziny nauki, co świadczy o jej dość szerokim interdyscyplinarnym wykorzystaniu. Niemal każda większa polska wyższa uczelnia filologiczna lub lingwistyczna dysponuje obecnie własnym instytutem, zakładem lub działem glottodydaktycznym.

Edukacja matematyczna – elementy dziecięcej matematyki
Celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie matematyki i przygotowanie ich do rozwiązywania zadań w okresie szkolnym. Nauczyciel, realizując poszczególne działy, przygotowuje dzieci do właściwego zrozumienia matematyki w szkole.

Kształtowanie pojęć matematycznych to proces ciągły. Autorki programu pokazują, że dokonuje się on głównie w sytuacjach z życia codziennego, naturalnych, w których biorą udział dzieci i dorośli. Głównym sposobem uczenia się matematyki jest rozwiązywanie zadań, co łączy się z pokonywaniem trudności przez dziecko. Ważne jest, by dziecko pokonywało je samodzielnie.

Nasi Darczyńcy

Nasi partnerzy